U kunt de statuten hier als PDF downloaden.

Artikel 1. Naam en zetel.

 1. De Vereniging draagt de naam: "Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden".
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Culemborg.

Artikel 2. Duur.

 1. De Vereniging is opgericht veertien oktober negentienhonderd zeven en dertig en duurt voor onbepaalde tijd voort.
 2. Het verenigingsjaar en het boekjaar van de Vereniging zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3. Doel.

Het doel van de Vereniging is de bevordering van:

 1. belangstelling voor en kennis van de historie in het algemeen, en in het bijzonder die van Culemborg en omgeving;
 2. behoud en herstel van in Culemborg en omgeving aanwezige monumenten van historie en landschap;
 3. behoud van voorwerpen en documenten die voor de historie van Culemborg en omgeving belangrijk zijn;
 4. alles wat met het hiervoor in dit artikel gemelde verband houdt in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Middelen.

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettelijk geoorloofde middelen in te zetten die voor dit doel bevorderlijk zijn; in het bijzonder door:

 1. het organiseren van lezingen en excursies;
 2. het publiceren van artikelen en geschriften;
 3. het verzamelen van historische, folkloristische en taalkundige gegevens;
 4. contact met de desbetreffende instanties, teneinde te bereiken dat historische monumenten, voorwerpen en documenten behouden blijven en eventueel hersteld worden;
 5. contact met de daarvoor in aanmerking komende instellingen en verenigingen die hetzelfde doel nastreven.

Artikel 5. Lidmaatschap.

 1. Lid van de Vereniging kunnen zijn een:
  1. natuurlijk persoon;
  2. rechtspersoon.

  Zij dienen het doel en de statuten van de Vereniging te onderschrijven.

 2. Lid zijn zij die zich als lid bij de Vereniging hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur kan een persoon zich wenden tot de Algemene Vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.
 3. Naast gewone leden kent de Vereniging ook: Ereleden.
  De Algemene Vergadering kan een persoon, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de Vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, maar is vrijgesteld van de plicht tot betaling van contributie.

 4. Het bestuur kan een lid, dat in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging, of de Vereniging benadeelt, voor maximaal 3 (drie) maanden schorsen. Het bestuur dient het besluit tot schorsing van een lid schriftelijk en gemotiveerd ter kennis te brengen aan dat lid. Indien tegen de schorsing door het lid in verweer wordt gegaan wordt de schorsing direct opgeschort. Het bestuur dient vervolgens zijn genomen besluit met de motivering en het verweer van het betreffende lid aan de Algemene Vergadering voor te leggen. De Algemene Vergadering dient dan een besluit te nemen. Als het voorgenomen besluit tot schorsing door de Algemene Vergadering wordt bevestigd gaat de schorsing direct in. Gedurende de periode van schorsing wordt het geschorste lid wel gehouden aan de verplichten verbonden aan het lidmaatschap, maar is hij niet gerechtigd tot het uitoefenen van zijn rechten volgend uit het lidmaatschap.
 5. Het lidmaatschap eindigt op een van de volgende manieren:
  1. van een natuurlijk persoon de dag van diens overlijden;
  2. van een rechtspersoon op de dag dat een faillissement over hem wordt uitgesproken of hij wordt ontbonden;
  3. door schriftelijke of e-mail opzegging van een lid vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin is opgezegd;
  4. indien van een lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een door het bestuur te nemen besluit hierover gaat in 15 dagen na dagtekening, waarbij het besluit schriftelijk aan het lid ter kennis wordt gebracht. Binnen de termijn van die 15 dagen kan het lid tegen de beslissing in verweer komen, waarna het bestuursbesluit en het verweer aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd, in welke vergadering een rechtsgeldig besluit wordt genomen. Het besluit van de Algemene Vergadering is onherroepelijk en gaat direct in;
  5. door het niet tijdig voldoen van het jaarlijks contributiebedrag. Nadat er een betalingsherinnering en een aanmaning aan het lid is gezonden, waarop niet binnen vier weken is gereageerd noch is betaald, is het bestuur gerechtigd namens de Vereniging het lidmaatschap schriftelijk en per direct te beëindigen;
  6. door royement. Het bestuur kan alleen bij de Algemene Vergadering een lid voordragen voor royement. Het bestuur zal hiervoor het verzoek moeten motiveren. De Algemene Vergadering neemt een besluit over het royement dat bindend is voor het lid en waartegen niet in beroep kan worden gegaan. Over het door de Algemene Vergadering genomen besluit tot royement wordt het lid schriftelijk geïnformeerd.
 6. Er wordt binnen de Vereniging een ledenregister bijgehouden dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Deze ledenlijst zal gegevens bevatten van de natuurlijke personen en de rechtspersonen. De ledenlijst zal uitsluitend gebruikt worden ten nutte van de Vereniging en zal niet in handen van derden worden gesteld.

Artikel 6. Bestuur, samenstelling en benoeming.

 1. De Algemene Vergadering van de Vereniging benoemt een bestuur uit de leden van de Vereniging, dat zal bestaan uit tenminste 5 (vijf) en ten hoogste 9 (negen) natuurlijke personen.
  De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
  Het bestuur heeft een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester, deze bestuursleden vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur van de Vereniging. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
  Voor de leden van het Dagelijks Bestuur kan het bestuur uit haar midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie waarneemt van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
  Het bestuur draagt er zorg voor dat de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk in een vacature kan voorzien.
 2. Een benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht aan de Algemene Vergadering. Het bestuur kan een voordracht opmaken. Een voordracht is niet bindend.
 3. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste vijf stemgerechtigde leden. De kandidaten dienen zich bereid te verklaren een bestuursfunctie te vervullen. Een kandidaatstelling door leden moet tenminste 7 (zeven) dagen voor aanvang van de Algemene Vergadering bij het bestuur bekend zijn.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
 5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens dat rooster aftredend bestuurslid is tweemaal direct herbenoembaar.
 6. Een bestuurslid dat drie perioden achtereen in een bestuursfunctie is benoemd, kan niet worden herbenoemd gedurende 3 (drie) jaar direct volgend op de periode waarin hij binnen de Vereniging zitting heeft gehad als bestuurslid. Nadien kan het lid weer opnieuw tot bestuurslid worden voorgedragen en gekozen, waarbij lid 3 van toepassing is.
 7. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij is benoemd.
 8. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Secretaris, of het bestuur gezamenlijk.
 9. Elk bestuurslid is gehouden tot een behoorlijk vervulling van de hem opgedragen taak.
 10. Ten hoogste de helft van het aantal bestuursleden mag met een ander bestuurslid in familierelatie staan. Onder familierelatie wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

Artikel 7. Reglementen.

 1. De Algemene Vergadering kan reglementen vaststellen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten van de Vereniging en kan geen bepalingen bevatten die in de statuten behoren te worden geregeld.

Artikel 8. Algemene Vergadering.

 1. Het beslissende orgaan in de Vereniging is de Algemene Vergadering. Elk lid van de Vereniging heeft hierin één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Er wordt, tenzij elders in deze statuten anders is bepaald, beslist met meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de aanwezige leden in meerderheid met een andere wijze van stemmen akkoord gaan. Stemmen over zaken kan mondeling, bij handopsteken, of schriftelijk geschieden naar keuze van de voorzitter.
 2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, belegt het bestuur een Algemene Vergadering: de jaarvergadering.
 3. Op de jaarvergadering komt tenminste aan de orde:
  1. Het verslag van de vorige vergadering;
  2. het verslag over het afgelopen verenigingsjaar – het jaarverslag –;
  3. het beleidsplan, dat geldig is tot de volgende jaarvergadering;
  4. het financiële verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
  5. de begroting voor het lopend verenigingsjaar;
  6. het verslag van de Financiële Commissie;
  7. verkiezing van leden van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering benoemd en bestaat uit tenminste twee leden, geen bestuurslid zijnde;
  8. het verlenen van decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar;
  9. verkiezing van bestuursleden, volgens het rooster van aftreden.
 4. Er kan door het bestuur tot een Algemene Vergadering worden opgeroepen, indien het bestuur dit nodig acht of indien tenminste tien leden een schriftelijk verzoek aan het bestuur indienen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de leden oproepen voor een Algemene Vergadering; bij gebreke daarvan zijn de verzoekers bevoegd een vergadering bijeen te roepen op de wijze als in lid 5 omschreven, ter behandeling van de onderwerpen in het verzoek vermeld.
 5. Het bestuur roept de leden van de Vereniging schriftelijk op tot een Algemene Vergadering onder bijvoeging van de agenda. De oproeping geschiedt tenminste veertien dagen voor de dag waarop de Algemene Vergadering is uitgeschreven. De stukken behorende bij de agendapunten zijn gelijktijdig met de oproep beschikbaar op de website van de Vereniging en blijven beschikbaar tot en met de dag na de vergadering.
 6. Tot de jaarvergadering dient te worden opgeroepen middels een persoonlijk gerichte uitnodiging. Oproeping dient steeds plaats te vinden onder opgave van de te behandelen agendapunten. Het ‘Jaarverslag’ en het ‘Financiële verslag’ wordt bij de oproeping tot de jaarvergadering aan ieder lid toegezonden.

Artikel 9. Geldmiddelen.

 1. De geldmiddelen van de Vereniging kunnen bestaan uit:
  1. contributies;
  2. donaties;
  3. opbrengsten van activiteiten en publicaties;
  4. rente van aanwezig kapitaal;
  5. subsidies;
  6. schenkingen, legaten en erfstellingen;
  7. andere legale baten en inkomsten.
 2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en wordt uitgedrukt in een jaarbedrag. De door een lid verschuldigde contributie geldt voor een geheel verenigingsjaar, er wordt geen contributie gerestitueerd. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk te geschieden één maand voor het einde van het verenigingsjaar.

Artikel 10. Statutenwijziging.

 1. Alleen leden kunnen in een Algemene Vergadering besluiten nemen tot het wijzigen van de statuten van de Vereniging. Oproeping tot een vergadering hierover dient te geschieden zoals in artikel 8, lid 5 is geregeld.
 2. De woordelijke tekst van een voorstel tot statutenwijziging moet tenminste veertien dagen voor een Algemene Vergadering voor de leden ter inzage zijn gelegd op een in de oproeping aan de leden bekend gemaakte en daartoe toegankelijke plaats, tot en met de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Leden kunnen op hun verzoek een woordelijke tekst bij het bestuur verkrijgen.
 4. De statuten kunnen alleen gewijzigd worden in een Algemene Vergadering waar een quorum van tenminste twee derde (2/3) van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dat quorum aanwezig is kan de Algemene Vergadering besluiten nemen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
 5. Indien na eerste oproeping geen quorum in de Algemene Vergadering aanwezig is, dient het bestuur de leden op te roepen tot een nieuwe, tweede Algemene Vergadering die tenminste één week, doch uiterlijk vier weken na de eerste Algemene Vergadering wordt gehouden. In die tweede Algemene Vergadering kunnen de leden besluiten nemen bij een meerderheid van twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Een statutenwijzing treedt eerst in werking op de dag nadat een akte in minuut is opgemaakt.

Artikel 11. Ontbinding en vereffening.

 1. Het bestuur kan een voorstel tot ontbinding van de Vereniging aan de Algemene Vergadering voorleggen. Dit voorstel moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingebracht op een uit te schrijven Algemene Vergadering. De oproeping voor deze Algemene Vergadering dient te geschieden volgens artikel 8, lid 5.
 2. Bij een gemotiveerd verzoek tot ontbinding vanuit de leden dient het bestuur een advies te schrijven en binnen vier weken na ontvangst van dat verzoek tot ontbinding een oproeping aan de leden te doen voor een Algemene Vergadering. De oproeping voor deze Algemene Vergadering dient te geschieden volgens artikel 8, lid 5.
 3. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering met toepassing van het bepaalde in artikel 10 lid 1 tot en met 5.
 4. Na een besluit tot ontbinding van de Vereniging door de Algemene Vergadering wordt door de Algemene Vergadering een commissie van 3 (drie) personen, de vereffenaars, benoemd die belast wordt met de liquidatie van de Vereniging. De vereffenaars zijn gehouden over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie'.

Artikel 12. Slotbepalingen.

 1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement voor de Vereniging vaststellen. De inhoud van dit Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet en met de statuten van de Vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd niet-leden te laten deelnemen aan vergaderingen, andere bijeenkomsten en excursies. De Vereniging voert als embleem respectievelijk zegel: een kopie van het Grootzegel der stad Culemborg met het randschrift "Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden Culemborg".
 3. In alle gevallen waarin deze statuten, het eventuele Huishoudelijk Reglement en/of de wet niet voorziet beslist het bestuur van de Vereniging.