thumbnail voor de ANWB prijs Met de boeken over schilderijen als  “De spreekwoorden” en “De kinderspelen” van Pieter Bruegel (1525- 1569) is een flinke boekenplank te vullen. Ze bevatten beide een groot aantal kleine scènes, waarvan de betekenis niet altijd zonder meer duidelijk is. In de loop van de tijd zijn veel hypotheses over die schilderijen als geheel en over de details geopperd.  Die veelheid van interpretatiemogelijkheden is op zich al opmerkelijk. Vermoedelijk hadden ze ook voor zijn tijdgenoten een dubbele bodem.

In deze lezing vertel ik eerst een en ander over de tijd van Bruegel, over zijn leven en over ander werk van zijn hand. Hij leefde in de turbulente periode voor en tijdens het begin van de tachtigjarige oorlog. Sommigen zien zijn schilderijen dan ook als politieke prenten.

We gaan onderdelen van het schilderij “De Spreekwoorden” een voor een bekijken. U wordt uitgenodigd mee te raden welk spreekwoord het uitbeeldt. Soms is dat makkelijk, maar er zijn ook zegswijzen bij die wij niet meer zo gebruiken. Soms verschillen de geleerden van mening wat Bruegel bedoelde. Als het van pas komt vergelijken we het werk van Bruegel met dat van andere schilders of horen we wat er in die tijd over de afgebeelde situaties nog meer te zeggen was.

Pieter Brueghel de Jongere

schilderij van bruegel

(Brussel ca 1564 - Antwerpen ca 1638)

Een denkbeeldig dorp waar het wemelt van de mensen en dieren. Elke scène verbeeldt een Oudnederlands (of Vlaams) spreekwoord. Meer dan zeventig spreekwoorden zijn in het schilderij te vinden. Brueghel laat met dit schilderij zien hoe het niet moet: hij toont de verkeerde wereld (zie nummer 39). Pieter Brueghel kopieerde het schilderij van zijn vader: Pieter Brueghel de Oude.
De familie Brueghel maakte veel versies van deze voorstelling. Blijkbaar was het een veelgevraagd onderwerp.

plaatsen van spreekwoorden op schilderij van bruegel

 1. het beste grietje dat men vond, was zij die de duivel op een kussen bond wordt gezegd van iemand die flink is en iedereen klein krijgt
 2. een pilarenbijter: een huichelaar of schijnheilige
 3. vuur in de ene hand dragen, en water in de andere: onoprecht of dubbelhartig zijn
 4. de haring braden om de rog of kuit: klaplopen, zijn geld verkwisten
 5. tussen twee stoelen in de as zitten: geen van twee. mogelijkheden of kansen weten te gebruiken en daardoor in een benarde positie komen
 6. de hond in de pot vinden: komen als het eten op is
 7. het varken trekt de tap uit: het is met tappen gedaan, of: de zaken van de waard gaan slecht
 8. met het hoofd tegen de muur lopen: zijn zin trachten door te drijven tegen het onmogelijke in
 9. de één scheert de schapen, de ander de varkens: de één heeft de wol (voordeel), de ander waardeloos varkenshaar (nadeel)
 10. de kat de bel aanbinden: de eerste stap doen om een gevaarlijk plan tot uitvoering te brengen
 11. daar hangt de schaar uit: het is er duur, men wordt er van zijn geld beroofd
 12. aan één been knagen: werken aan iets dat veel inspanning vraagt, maar niets oplevert
 13. ongelegde eieren zijn onzekere kuikens: iets waarvan het nog heel onzeker is of het plaats zal hebben of: iemand het ei uit zijn gat vragen alles willen weten; onbescheiden vragen stellen
 14. hij draagt de dag met manden uit: hij verkwist zijn tijd
 15. voor de duivel een kaars aansteken: trachten overal vrienden te krijgen
 16. bij de duivel te biecht gaan: zijn geheimen toevertrouwen aan een onbetrouwbaar mens
 17. een oorblazer: een kwaadspreker, opruier
 18. de één rokkent wat de ander spint: de één ontwerpt een boos plan, dat door de ander wordt uitgevoerd; 'rokken’ is vlas of wol op een spinstok winden
 19. zij hangt haar man de blauwe huik om: ze bedriegt hem; een 'huik’ is een lange mouwloze mantel
 20. als het kalf verdronken is dempt men de put: de fout herstellen als het te laat is
 21. men moet zich krommen wil men door de wereld kommen: om iets te bereiken moet men moeite doen
 22. rozen voor varkens werpen: geschenken of goede raad verspillen aan hen die dat niet waard zijn
 23. het varken is door de buik gestoken: de zaak is vooraf bedisseld
 24. twee honden aan één been komen zelden overeen: twee die hetzelfde willen, maar er met elkaar om ruziïn
 25. de vos en de kraan hebben elkaar te gast: de bedrieger bedrogen
 26. het is gezond in het vuur te pissen: het is goed om heftigheid te kalmeren of: zijn vuur is uitgepist er zit geen fut meer in
 27. hij laat de wereld op zijn duim draaien: hij is machtig
 28. een spaak in het wiel steken: de voortgang belemmeren
 29. die zijn pap stort, kan die niet allemaal weer oprapen: eenmaal aangerichte schade kan niet meer worden hersteld
 30. hij zoekt het bijltje: hij zoekt ruzie
 31. hij weet nauwelijks van het ene brood tot het andere te geraken: hij kan nauwelijks rondkomen
 32. zij trekken om het langste eind: zij proberen er alletwee voordeel uit te halen
 33. wijder gapen dan de oven: een grote mond opzetten; spreken zonder aangehoord te worden
 34. onze heer een vlassen baard aandoen: huichelen, God bedriegen
 35. in zijn eigen licht zitten: zijn eigen zaak doen mislukken
 36. zij raapt het kippenei en laat het ganzenei lopen: zij gebruikt het kleine en verwaarloost het grote
 37. hij is door de mand gevallen: hij heeft moeten bekennen
 38. op hete kolen zitten: ongeduldig zijn
 39. de verkeerde wereld: alles staat op zijn kop; het kruis aan de wereldbol hangt omlaag
 40. op de wereld schijten: er maling aan hebben
 41. de gekken krijgen de kaart: het geluk is met de dwazen
 42. elkaar bij de neus nemen: elkaar bedriegen
 43. iets door de vingers zien: iets oogluikend toelaten
 44. onder de bezem getrouwd: ongehuwd samenleven
 45. de bezem uitsteken: feestvieren
 46. daar groeien vlaaien op het dak: daar leeft men in overvloed
 47. tegen de maan pissen: volgens volksgeloof brengt dit ongeluk
 48. dat zijn twee hoofden onder een kaproen: zij zijn het met elkaar eens; een 'kaproen’ is een soort muts
 49. gekscheren: spotten
 50. achter het net vissen: te laat komen en zijn kans voorbij laten gaan
 51. er zijn gat aan afvegen: er maling aan hebben
 52. van de os op de ezel springen: wispelturig zijn
 53. op de kaak spelen: zich onrechtmatig iets toe-eigenen
 54. zijn pijlen verschieten: zijn krachten verspillen; zijn geld uitgeven
 55. waar het hek open is, lopen de varkens in het koren: door slordigheid gaat het fout
 56. hij hangt de huik naar de wind: hij verandert van partij wanneer dat voordeel oplevert; een huik is een lange mouwloze mantel
 57. zij kijkt naar de ooievaar: zij is lui of zij verwacht een kind
 58. koren in de wind wannen: nutteloos werk doen; een 'wan’ is een grote platte mand die gebruikt wordt om het koren van het kaf te scheiden
 59. grote vissen verslinden de kleine: machtigen verdrukken de zwakken
 60. hij kan de zon niet in het water zien schijnen: hij is afgunstig
 61. tegen de stroom inzwemmen: ondanks tegenstand zijn doel willen bereiken
 62. een aal bij de staart hebben: dingen doen die mislukken
 63. van andermans leer is het goed riemen snijden: het is gemakkelijk met kwistige hand om te gaan met spullen van een ander
 64. de kap over de haag werpen: zijn klooster of beroep vaarwel zeggen
 65. zijn geld in het water werpen, zijn geld verspillen
 66. zij schijten alletwee door één gat: ze zijn het met elkaar eens
 67. twee vliegen in één klap vangen: twee voordelen ineens behalen; twee zaken in één moeite afdoen
 68. waar rook is, is vuur: niets is zonder oorzaak; er gaat geen praatje of er is iets van waar of: terwijl de één zijn huis brandt, warmt de ander zijn handen de één profiteert van het ongeluk van de ander
 69. wilde beren zijn bij de ander gheeren: zelfs wilde beren behandelen hun wijfje zacht
 70. wie weet waar omme de ganzen bervoets gaan?: hierom, daarom gaan de ganzen bervoets alles heeft zijn reden
 71. een oogje in het zeil houden: toezien dat er niets misgaat
 72. hij beschijt de galg: hij trotseert de galg