In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

Stond 1987 in het teken van de viering van het vijftigjarig bestaan van ons historisch genootschap, het jaar 1988 bracht een nieuw heugelijk feit. In 1928 werd de plaatselijke Oudheidkamer opgericht, in 1976 voortgezet als het museum het Elisabeth Weeshuis. Het zestigjarig jubileum vormde de aanleiding voor diverse aktiviteiten, waaraan ook "Voet" zijn deel heeft gehad. Tot de vaste aktiviteiten behoorden een viertal lezingen. 

Op 8 maart hield drs. A. van Geffen een lezing met dia's over de geschiedenis van het kasteel te Hedel en het blootleggen van de fundamenten daarvan in de periode 1978-1982. Na de pauze ging hij in op het eerste resultaat van de opgravingen in de kasteeltuin te Culemborg. Een zestigtal mensen woonde de lezing bij. 

Op 23 maart volgde de algemene ledenvergadering. Onze penningmeester mevr. G. van Dijk, volgens rooster aftredend, stelde zich herkiesbaar en werd door de vergadering herkozen. Tijdens de bijeenkomst kon het tweehonderdste lid, de heer A.J. van Emden, door de bestuursleden Van Dijk en Blommers, feestelijk worden verwelkomd. Hem vielen bloemen en een exemplaar van het boek "De sigarennijverheid in Culemborg" ten deel. Onder grote hilariteit meldde de heer Verrips even later reeds het tweehonderd-eerste lid aan. Na het huishoudelijk deel sprak drs. L.G. Krijnen over het bestuur en de bestuurders van Vianen in de achttiende eeuw. Hij verschafte de aanwezigen een verrassend kijkje in het privé-domein van deze raden en magistraten. 

De eerste najaarslezing vond plaats op 18 oktober in de sfeervolle Lutherse kerk. Spreker was de heer W. Raue, directeur van de vereniging "Hendrick de Keyser". Naast een uiteenzetting van de geschiedenis en doeleinden van de vereniging, toonde hij met behulp van dia's tal van door de vereniging in het hele land gerestaureerde gebouwen. Uitdrukkelijk besprak hij ook de restauratie van het Drostenhuis in de Slotstraat. 

De laatste, geplande lezing van het verenigingsjaar, op 24 november, met de titel "Culemborg in dubbelbeeld, vroeger en nu", kon door ziekte van de spreker, conservator Peter Schipper, niet doorgaan. Onze voorzitter, J.H. Ekering, sprong echter in en boeide, met behulp van eigen dia's, de aanwezigen met een geimproviseerde lezing over bouwkundige situaties in het Culemborg van vroeger en nu. Een geslaagde avond, te meer daar anders de talrijke bezoekers onverrichterzake huiswaarts hadden moeten keren. 

Aansluitend op een gezamenlijke vergadering ter coördinatie van de activiteiten, vond dezelfde avond, voorafgaande aan de lezing bij de Italiaan de jaarlijkse maaltijd van de besturen van de Vrienden en Voet plaats. 

Het zestigjarig bestaan van het museum was aanleiding voor een viertal evenementen. Op 18 april, de oprichtingsdatum, vond de officiële viering van het jubileum plaats. Ter gelegenheid daarvan bood onze voorzitter, de heer Joost Ekering, het museum een negentiende eeuwse sigarenkoker van schildpad, met een zilveren afbeelding van de spoorbrug. 

Op 5 juni organiseerden de Vrienden van het Museum een busreis naar het Belgische Hoogstraten en Lier. Vele leden van "Voet" namen hieraan deel. In Hoogstraten waren zij getuige van de bloedprocessie en brachten zij een bezoek aan het graf van vrouwe Elisabeth in de Catharinakerk. In Lier werd de band met Culemborg bevestigd door het bekijken van een glas-in-lood-raam van deze vrouwe in de Gommaruskerk. 

Op zaterdag 27 augustus was er een door de Vrienden georganiseerde barbeque-feestavond in het museum en de museumtuin. Kleding en muziek uit het oprichtingsjaar van het museum, 1928, gaven de avond een bewust nostalgisch tintje. Meerdere leden van "Voet" werden die avond op de dansvloer gesignaleerd. 

Op 18 november werd de prachtige jubileumtentoonstelling "Culemborg, beeld van een stad" geopend. Het gelijknamige boek van de auteurs Beltjes en Schipper, dat onder auspiciën van "Voet" bij uitgever Koolhof verscheen, werd op dezelfde avond ten doop gehouden. In 1988 verschenen net niet twee nummers van de "Culemborgse Voetnoten". Het eerste nummer

 kwam in maart uit. Vanuit het bestuur droegen, naast redacteur Bert Blommers, Marianne Budde en Aad Alink met twee artikelen hun steentje bij. Het tweede nummer verscheen net na de jaarwisseling in januari. 

Bestuursleden waren actief bij diverse aangelegenheden. Mevr. Dresselhuys verzorgde op de monumentendag op 17 september rondleidingen in het stadhuis. Mevr. Budde vertegenwoordigde "Voet" bij de heropening van het door conservator Schipper heringerichte museum "De Grote Sociëteit" in Tiel. 

Het jaar 1988 was voor onze vereniging wederom een voorspoedig jaar. Reeds voor de jaarvergadering telde zij haar tweehonderdste lid. De groei zette zich verder voort. Voet telde op 1 januari 190 leden, op 31 december kon het jaar worden afgesloten met 214 leden. Al met al kan ook dit verenigingsjaar als een geslaagd jaar worden beschouwd.

Eerder verschenen in Voetnoot 1 - 1987

In 1986 zijn Voet van Oudheusden twee bestuursleden ontvallen. Op 8 september overleed oud-bestuurslid en architect Th. A. Ausems, die één van de medeoprichters van Voet van Oudheusden is geweest op 14 oktober 1937. Bijna dertig jaar, tot 1966, was hij secretaris van ons genootschap. Nadien bleef hij nog lange tijd als bestuurslid aan Voet verbanden. Ook gaf hij enkele lezingen. Zijn kennis van de geschiedenis van onze stad was zeer groot.

De 21ste oktober overleed ons bestuurslid de heer P.A. Treffers. Ook hij droeg onze stad en historie een warm hart toe, en maakte dit in vele hoedanigheden waar.

 

De eerste activiteit was de jaarlijkse stamppotavond, georganiseerd door de Vrienden van het Museum op 28 Januari met na afloop een verhaal met dia's, door de "Natuur- en Vogelwacht" uit Culemborg.

 

Op 1 maart vond de opening plaats van een tentoonstelling over het archeologisch onderzoek in de steden Culemborg, Tiel en Zaltbommel, op de zolder van het Museum. De organisator was de archeologische werkgemeenschap Nederland, afdeling West- en Midden-Betuwe en de Bommelerwaard.

 

Een lezing over stadskernarcheologie werd op 20 maart georganiseerd in samenwerking met de archeologische werkgemeenschap. Spreker was drs. H. Sarfaty, medewerker van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort

 

Vijfentwintig maart was de jaarvergadering van Voet van Oudheusden. Na een vlot verlopen vergadering sprak de heer Spaans, pastoor van de Oud-katholieke kerk, over de geschiedenis van deze kerk in Nederland en in Culemborg in het bijzonder.

 

Op de jaarvergadering trad mevr. W. Dresselhuys-Schoutendorp volgens rooster af. Zij werd wederom herkozen. De ledenvergadering stemde in met het voorstel tot een tijdelijke uitbreiding van het bestuur tot 7 leden. Als leden van het aldus verjongde bestuur werden gekozen de heren A. Alink en A.J. Blommers.

 

De jaarvergadering van de Vrienden van het Museum werd 29 april gehouden en werd besloten met een lezing over het Weeshuis in vroegere tijden door de heer B.J.H, de Boer.

 

Zaterdagavond 6 september was er een barbecue-avond in de tuin van het museum, wederom georganiseerd door de 'Vrienden' en de Ronde Tafel 124 alhier.

 

Het winterseizoen 1986 werd geopend op 21 oktober met een lezing door Mr. P.J.W. Beltjes over "Misgewaden en drieluik afkomstig van een Culemborgse geestelijke uit de 16e eeuw, na 400 jaar weer bijeen.

 

Veertien november vond de officiële opening plaats van de tentoonstelling over de sigarennijverheid in Culemborg alsmede de presentatie van het gelijknamige boek door uitgever Koolhof, dat onder auspiciën van Voet van Oudheusden verscheen.

 

In 1986 vergaderde het bestuur vier maal, de laatste keer samen met het bestuur van de Vrienden en wel op 11 december ten huize van de secretaresse. Na een nuttig contact zijn beide besturen, uiteraard op eigen kosten naar de Chinees gegaan, waarna zij zich gezamenlijk naar het Museum begaven alwaar onze conservator drs. P. Schipper, de lang beloofde lezing over de sigarennijverheid in onze stad hield.

 

 

foto van enkele aanwezigen

Enkele aanwezigen bij de jaarvergadering 1987.

  

Peter Schipper tijdens zijn toespraak

Peter Schipper, op de foto bijgestaan door dhr. Verrips tijdens zijn lezing over de sigarenindustrie. Foto's: Th. van Dam.

 

 

Neem ook dit jaar uw agenda ter hand en noteer de volgende dagen. Meer informatie over lezingen en excursies volgt zodra die beschikbaar is.

Neem zoals elk jaar uw agenda ter hand en boek de volgende dagen (let op: Sint Emerentiana valt in 2016 op een zaterdag!). Meer informatie over lezingen en excursies volgt zodra die beschikbaar is.

Neem uw agenda ter hand en boek de volgende dagen (let op: vrijdag 23 januari is geen vergissing, die lezing is echt op 23 januari en dat moet omdat het een heilige betreft; Sint Emerentiana, maar dat wist u natuurlijk al). Meer informatie over lezingen en excursies volgt zodra die beschikbaar is.

De lezing van 13 april is gewijzigd.

Neem uw agenda ter hand, want hieronder staat in een tabelletje wanneer uw genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden iets organiseert dat de moeite waard is.

Neem uw agenda ter hand, want hieronder staat in een tabelletje wanneer uw Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden iets organiseert dat de moeite waard is. Er staat nog een lezing open en daarvoor hebben wij twee mogelijkheden. Komt goed en wordt zeker interessant.

Neem uw agenda ter hand en boek de volgende dagen (let op: donderdag 23 januari is geen vergissing, die lezing is echt op 23 januari en dat moet omdat het een heilige betreft (Sint Emerentiana, maar dat wist u natuurlijk al). Meer informatie over lezingen en excursies volgt zodra die beschikbaar is.

Neem uw agenda ter hand en boek de volgende dagen (let op: woensdag 23 januari is geen vergissing, die lezing is echt op 23 januari en dat moet omdat het een heilige betreft (Sint Emerentiana, maar dat wist u natuurlijk al).

Bij Voet is het handig een agenda bij de hand te hebben, wij organiseren van alles en het is allemaal interessant. Sterker nog: dit jaar bestaan uw genootschap 75 jaar. Er zijn niet zoveel dominees die uitpakken, maar let dit jaar op Ds. Aernout Walraed Karel Voet van Oudheusden! Hieronder een tabelletje met dagen waarop wij iets organiseren.

Routebeschrijving en routekaart opgenomen in dit artikel.
Dit jaar gaan de fietstochten langs forten, werken en andere elementen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie tussen Vreeswijk en Utrecht.

Voet organiseert voor de derde keer een puzzelfietstocht, op zaterdag 21 juni . De rit is ongeveer 25 kilometer lang en is uitgezet in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Tull en 't Waal.

Verslag leest u hier

Elke zomer organiseert Voet een fietsroute die u langs historische plaatsen in de omgeving leidt. Deze keer is dat Wijk bij Duurstede. Het is een puzzeltocht, dus de route is geheim, het enige dat wij verraden is waar u moet beginnen en wat u zoal staat te wachten.

Foto's staan onder aan dit artikelVoet organiseert op zaterdag 22 juni 2013 alweer de achtste historische fietstocht, deze keer naar de Vijfheerenlanden, ten westen van de Diefdijk.

Steeds meer mensen gebruiken tegenwoordig een elektrische fiets. Deze fietsers kunnen kiezen voor een langere route dan de doorsnee-fietser. Daarom zijn 3 routes uitgezet. Een van 25 kilometer, een van 32 kilometer en een van 50 kilometer. Voor elck wat wils.

fietsfotoos

Dit jaar is weer een mooie fietstocht uitgezet in het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Linge. U kunt kiezen uit 2 ritten, een van 30 en een van 50 kilometer. Dus voor elk wat wils

Voet organiseert voor de tweede keer een puzzelfietstocht, op zaterdag 16 juni . De rit is ongeveer 20 kilometer lang

Ook vroeger heeft Voet fietstochten georganiseerd:

Voet organiseert voor de eerste keer een puzzelfietstocht.
De rit is ongeveer 20 kilometer lang en is uitgezet binnen de grenzen van het Graafschap Culemborg.

Het bewijs is geleverd: als Voet iets organiseert is het mooi weer. Op 12 juni was het somber en regenachtig, op 14 juni was het regenachtig en somber, maar op 13 juni, de dag van de Historische Fietstocht, was het zonnig, strakblauwe lucht en vrijwel windstil.

Op 12 juni 2010 wordt opnieuw de historische puzzelfietstocht gehouden. Het is het vijfde jaar dat Voet die fietstocht organiseert, een lustrum dus. Vorige jaren hebben wij het noorden, het westen en het oosten van Culemborg bezocht. Goede puzzelaars weten dus al waar ongeveer deze fietstocht naartoe zal leiden.

Kort verslag van deze fietstocht: wij rekenden op mooi weer, want dat is het altijd, en het regende zomaar. En niet zo'n beetje ook. Kortom, van de ongeveer 80 deelnemers waarop wij rekenden kwamen er welgeteld 3 opdagen om de fietstocht eens gezellig uit te rijden. Wij kunnen nu dus bij wijze van uitzondering alle deelnemers bij naam noemen. De drie onversaagde helden zijn: Joop Bartelds, Hugo Eigenraam en Louis Raetsen. Een verslag van hun ontberingen is er niet, maar het gerucht gaat dat zij alledrie veilig zijn weergekeerd....

Alweer vijf jaar organiseert Voet in de zomer een puzzelfietstocht waar veel mensen met plezier aan deelnemen. Het zijn er elk jaar meer, wij gaan er dus mee door. Deze keer gaan we richting Leerdam.

Elke eerste zaterdag van de maand, vanaf april tot en met oktober, maken de stadsgidsen met u een wandeling langs de bezienswaardigheden in Culemborg. Loop een uurtje mee en zie dat het een prachtige stad is. Maar vergeet de omgeving van de stad niet. De site Groene Wissels beschrijft wandelingen die beginnen en eindigen bij een NS station. Ook dat van Culemborg. Bezoek de website van onze stadsgidsen.

bunker langs de tocht

Verslag

Op de Goilberdingerdijk, op weg naar het startpunt voor de fietstocht, hebben drie Voetleden ook nog even een goede daad verricht. Een medewerker van de PTT zat klem tussen de post van een hek en een auto die langzaam van de dijk was afgerold. Ze hebben, samen met de bewoner, die overigens juist een brief had ontvangen van het Tielse ziekenhuis, de auto teruggeduwd en zo de PTT medewerker uit zijn benarde positie bevrijd. Jammer genoeg, geen foto's van dit voorval, daar waren ze te druk voor. Wel foto's van de tocht, druk op Lees Meer..

Stellingmolen Oog in 't Zeil, CothenDit jaar gaat de fietstocht in noordelijke richting, zorg er dus voor dat u pontgeld meeneemt.

De route is uitgezet met behulp van knooppunten. Naast het onderweg beantwoorden van 10 vragen over historische onderwerpen, het is tenslotte een historische fietstocht, worden twee kleinschalige musea aangedaan waarbij aandacht wordt geschonken aan de Tweede Wereldoorlog en het boerenleven. Al met al een mooie en leerzame tocht.

Doesburg Waag Vertrek om 8.45 met de bus vanaf het stationsplein Culemborg naar Gorssel waar we het nieuwe museum MORE bezoeken. We worden ontvangen met koffie en krijgen vervolgens een uitgebreide rondleiding door het museum.

Knipsel Baron van Brakell museumMet eigen vervoer! Bezoek aan het recent geheel vernieuwde Streekmuseum Baron van Brakell op het landgoed Den Eng in Ommeren.

schatgravenSchatgraven van Omroep Gelderland biedt u de kans uw vermeende kostbaarheden gratis te laten taxeren. Dat kan van alles zijn, schilderijen, porselein, glas en aardewerk, klokken, goud- en zilverwerk, sieraden, textilia, boeken en grafiek, poppen(huizen) en speelgoed.

Met foto's, ook van de kat.
Op de oudste begraafplaats van Nederland buiten de stadsmuren is een groep vrijwilligers actief om de graven op te knappen en te voorzien van afbeeldingen van hen die daaronder rusten. Iets wat eigenlijk op de Oude Begraafplaats in Culemborg ook eens gedaan zou moeten worden. Ter Navolging is

Onderaan dit artikel de foto's van Jan Hogendoorn en Toine van de Laar. Voor de mensen die dachten Dordrecht al te kennen, foto 13 van Jan: It's never too late to say sorry.

De kans om Dordrecht voor het eerst of opnieuw te bezoeken en een andere kijk op die stad te krijgen.

We hebben gespecialiseerde collega's van de Historische vereniging Dordrecht voor u gevonden om de rondleiding te verzorgen.

Dordrecht is ouder dan onze stad Culemborg, het kreeg stadsrechten in 1220.

Dordrecht werd voor het eerst vermeld in een tekst uit de twaalfde eeuw, toen de stad nog werd aangeduid als Thuredrech. In de middeleeuwen ontwikkelde de stad zich als belangrijke handelsstad en stapelplaats en was het een van de zes grote steden van Holland Later nam het belang van de stad af, maar de binnenstad herinnert nog altijd aan dit rijke verleden. 

Pieter Bruegel

Volgeboekt

Als een vervolg op de lezing die Hans Saan geeft op 17 november hebben wij een rondleiding voor u gearrangeerd op de tentoonstelling De heksen van Bruegel in het museum Catharijneconvent in Utrecht.
Die rondleiding begint om 13:30 en duurt 1 uur, wij hebben gereserveerd voor 2 groepen van elk 20 personen.

Wij gaan er vanuit dat de meeste deelnemers een Museumkaart hebben, wij berekenen dus alleen kosten voor de rondleiding en wel 2,75 euro per persoon. U kunt zich uitsluitend inschrijven door €2,75 over te maken onze bankrekening NL90 INGB 0005 023 582 t.n.v.Genootschap A.W. K. Voet van Oudheusden.

Opnieuw uitgebreid, nu met foto's van Gerard de Heus (de laatste 6)

Huis Doorn is bekend omdat de Duitse keizer Wilhelm II daar heeft gewoond. Koningin Wilhelmina was verre familie van hem, zijn 'cousine'. De keizer kwam naar Nederland om asiel te zoeken, de geallieerden wilden hem aan het einde van de Eerste Wereldoorlog arresteren als oorlogsmisdadiger.

gasthuistorenVOL! Inschrijving gesloten.

Lees dit stukje uit het boek 'Madame Manet' van Ton van Kempen en Nicoline van de Beek. Lees het hele boek, dan weet u de weg in Zaltbommel en leert u een heleboel over 'Muziek en Kunst in het Parijs van de Impressionisten'. Het geeft u ook een goed excuus om u direct in te schrijven voor deze excursie, als u daar al een excuus voor nodig hebt. Het stukje gaat over de manier waarop Frans Liszt de stad Zaltbommel ontdekt en wordt verteld aan Madame Manet door een fictieve journalist:

Franz List zou met een stoomboot over de Waal zijn gevaren. (...) Liszt is in de ochtend van 19 november 1842 samen met de Italiaanse tenor Giovanni Battiste Rubini uit Nijmegen vertrokken met een bateau à vapeur. Ze voeren naar 's Gravenhage, om daar een optreden voor de koninklijke familie te verzorgen. (...)
De stoomboot zou op de bewuste zaterdagochtend langs Zaltbommel zijn gevaren. Uw vader, stadsklokkenist van de Gasthuistoren, speelde op het carillion.

Wapen van Leerdam...is een koopstad.

De handel zat duidelijk in Leerdam. Excursies zijn core business voor Voet, en dat is niets nieuws, het is al zo vanaf de oprichting in 1937. De eerste excursie die Voet organiseerde ging naar Leerdam en die excursie trok 23 leden 'met 4 dames'.

thumbnail oude kerk delft Zoekt u een zinvolle tijdpassering op zaterdag 30 mei? Kom dan mee met onze dagexcursie naar Delft. Delft, de prinsenstad, heeft genoeg te bieden om u een paar dagen bezig te houden, onze excursie is daarom een keuze uit de vele historische gebouwen die Delft heeft.

vuursteen ontsteking Tijdens de excursie naar het Nationaal Militair Museum op 28 maart zouden er twee onderwerpen worden behandeld die speciaal gericht waren op Culemborg: geweren van de Culemborgse gewerenfabriek en de 'Klas van 1945'. De klas hebben wij bezocht, en hoewel die rondleiding is bestemd voor kinderen was iedereen zeer onder de indruk.

De geweren waren niet beschikbaar in de openbare ruimte van het museum, die hebben wij dus niet gezien. Jammer, want een paar mensen hadden zich juist daarom voor deze excursie ingeschreven.

Hier een verslag van een speciaal bezoek aan het depot van het Nationaal Militair Museum.

Anne Reitsma FotografieOp 11 december werd het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geopend door koning Willem-Alexander. Het ligt naast de startbaan van het vroegere vliegveld Soesterberg. Het is een geweldig mooi museum, de werkgroep excursies heeft dat even gecontroleerd voor u. Ons militaire verleden wordt glashelder toegelicht en ‘aanraakbaar’ gemaakt. Op 28 maart 2015 kunt u dat zelf gaan bekijken. Het is een fonkelnieuw gebouw, geheel in legerstijl, camouflage, gemaakt van zwart metaal en groen glas. In dat gebouw, zo groot als vier voetbalvelden, vindt u alles over oorlogvoering, van spierkracht en knuppels, via buskruit en kanonnen, tanks en straaljagers tot drones. U ziet hoe de forten van de Waterlinie het Nederlandse landschap hebben veranderd, u ziet de vaandels van de slag bij Waterloo, sabels, harnassen, karabijnen, het kan niet op. En u ziet geweren van de Culemborgse Geweerfabriek. En dan is er nog de verrassing…

Mees van der KooghOnze excursie naar het Nationaal Militair Museum was een groot succes, horen wij van alle deelnemers. In dat museum is er een 'klas van 1945' afdeling, speciaal voor groepen van lagere scholen, en die afdeling werd eventjes voor ons geopend als onderdeel van de rondleiding. Daar zaten zomaar 46 ouderen en één jongen (Mees van der Koogh, 9 jaar oud) te kijken wat er allemaal echt was gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, gezien uit de ogen van een kind. Maar te oordelen naar de reacties en het enthousiasme van de ouderen was het ook een feest van herkenning. Zomaar Jack van de Winkel horen vertellen over de Duitse soldaat die werd ingekwartierd op zijn kamer. Mees was zeer geïnteresseerd in alles wat hij zag en maakte nog heel wat enthousiasme los bij de gidsen.

Uiteindelijk zijn wij met 45 belangstellenden naar Utrecht gereisd. Voor zover wij het konden beoordelen is het een zeer geslaagde middag geweest. Hier een artikel over kenmerken van euro-biljetten en een fotoverslag. De foto's zijn gemaakt door Jacob Jan van Baalen en Coby Eigenraam. .

Stadhuis_Gouda_1712Zaterdag gaan we naar Gouda, historisch hart in het groene hart van Nederland. Het kan niet anders of Gouda is een geweldige stad, want onze burgervader Roland van Schelven is er ooit wethouder geweest. Maar er zijn uiteraard meer redenen om Gouda als doel te kiezen. Het stadhuis van Gouda is erg mooi, haast net zo mooi als het onze. Om het stadhuis heen ligt een prachtig plein, met voldoende terrasjes om u een hele middag bezig te houden.

Wij hebben voor u een programma samengesteld dat u allereerst een rijke blik gunt in de geschiedenis van Gouda. Aan het einde van het programma heeft u ongeveer twee uur om zelf in te vullen. U kunt dan uiteraard naar een terrasje gaan, maar u kunt ook naar het museum en daar kunt u iets kiezen: Dese Polipus, is getrocken uijt de Neus, van M.P. Iongedochter, door Pieter Maillart Chirurgijn, op den 12. van Hoijmaent, 1667. Ja, dat maakt nieuwsgierig!

Uitgebreid met foto's onderaan het artikel. Uitgebreid met twee foto's die zijn genomen in de eendenkooi aan de Prijsseweg. Het allergeheimste plekje van Parijsch.

Op 19 en 20 juni elk nog ruimte voor 10 bezoekers! Zorg dat u om 14:00 uur bij de Prijsseweg 18a staat, bij een groene brievenbus in het groen, schuin tegenover het pad naar Werk aan het Spoel. Dat is de ingang naar de eendenkooi en daar begint het.

Wist u dat er aan de Prijsseweg een eendenkooi ligt? Zo'n kooi ligt altijd midden in een gebied waar de kooiker het alleenrecht had om eenden te vangen. Dat gebied zorgt voor een mooie rustige omgeving rond de kooi, meestal is die eendenkooi dus een stil en min of meer geheimzinnig plekje.

Subcategorieën

exterieurLutherse Kerk interieurDe lezingen van Voet worden gehouden in de Evangelisch Lutherse kerk, Achterstraat 2. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

De jaarlijkse historische fietstocht

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.