klik om te downloaden

Kaart van de wijken in Culemborg zoals die zijn ingedeeld in 1872

Klik op het kaartje links om een grote versie te zien in een nieuw tabblad.

De tekst hieronder is ook beschikbaar als een scan van het oorspronkelijke document van de gemeente. Klik hier voor dat document (pdf)

Dit document is gevonden in het Regionaal Archief Rivierenland.

GEMEENTE CULEMBORG
VERDEELING der GEMEENTE
DE NOMMERING EN DE INSTANDHOUDING VAN HET BEVOLKINGREGISTER.
Druk van Blom & OLIVIERSE, te Culemborg,
VERORDENING op het verdeelen der Gemeente in Wijken, het Nommeren der Huizen en de instandhouding van het Bevolkingregister.
Artikel Een.
De Gemeente is verdeeld in 7 Wijken, A, B, G, D, E, F, G.
Wijk A, bevat het gedeelte der Gemeente, kadastraal Sectie J , gelegen tusschen de Noordergracht, de Slotgracht, de Oostergracht, de Lanxmeer binnengracht, de Binnenpoort, de Marktstraat, de Tollenstraat en den Havendijk.
Wijk B, het gedeelte van Sectie J, gelegen tusschen de Lanxmeer binnengracht, de Oostergracht, de Westergracht, de Prijsschestraat en de Varkenmarkt.
Wijk C, het gedeelte van Sectie J, gelegen tusschen de Westergracht, de Prijsschestraat, de Varkenmarkt, de Binnenpoort, de Marktstraat, de Kattenstraat, en de Goilberdingerstraat.
Wijk D, het gedeelte van Sectie J, gelegen tusschen de Goilberdingerstraat, de Kattenstraat, de Tollenstraat, den Havendijk en de Loentsche gracht.
Wijk E, het gedeelte der Gemeente , gelegen tusschen de Haven, de Lek, den Spoorwegdijk en den Zuider Lekdijk.
Wijk E, de Sectiën C, D, E, F, G en de Sectie H, met uitzondering van Wijk E.
Wijk G, de Sectiën A en B.
De Wijken A, B, C en D, vormen de Kom der Gemeente.
Artikel Twee.
Ieder eigenaar van een woonhuis of afzonderlijk staand gebouw, is verpligt de Wijkletter en het Huisnommer, hem van wege het Gemeentebestuur op te geven, ter grootte van minstens 5 centimeters, in olieverw behoorlijk leesbaar te stellen, en te onderhouden, op eene daartoe geschikte plaats , aan den hoofdingang van het gebouw ; de bestaande nommering der huizen, wordt van wege het Gemeentebestuur , jaarlijks in de maand October herzien.
Artikel Drie.
Ieder eigenaar is verpligt, de gewijzigde, ontbrekende of nieuwe letter en nommer, naar het voorschrift van Burgemeester en Wethouders te doen plaatsen, binnen 3 dagen na kennisgeving.
Artikel Vier.
Wanneer door vertimmering, splitsing of vereeniging van gebouwen vermeerdering of vermindering van perceelen plaats heeft, zal de eigenaar, vóór de in gebruik stelling dier perceelen, -bij slooping binnen 8 dagen na afloop, -aan den ambtenaar met de bijhouding der Bevolkingregisters belast ter Secretarie hiervan kennis geven.
Artikel Vijf.
Elk hoofd van een gezin of afzonderlijk levend persoon welke in de Gemeente van woonplaats veranderd is, moet uiterlijk binnen 8 dagen daarna schriftelijke of mondelinge aangifte hiervan doen ter Secretarie aan den voormelden ambtenaar, met opgave van alles wat tot de invulling van het bevolkingregister wordt vereischt.
Tot het doen dezer aangiften, zoomede der aangiften bedoeld bij Koninkl. Besluit van den 3 November 1861 (Staatsblad no. 95), wordt uitsluitend gelegenheid gegeven op weekdagen , (Christelijk erkende feestdagen uitgezonderd) van des voormiddags 9 tot 12 ure.
Van deze aangifte zal den aangever des verlangd bewijs worden afgegeven.
Artikel Zes.
De overtreding van Artt: 2 en 3 wordt gestraft met eene boete van één gulden en die van Artt: 4 en 5 met eene boete van drie gulden.
Artikel Zeven.
De verordening van den 9 October 1869 en de Artt: 4 tot en met 7 van het Politie Reglement dd. 3 November 1856 zijn ingetrokken.
Aldus gearresteerd in de Openbare vergadering van den Gemeenteraad, den 12 Eebruarij 1872.
Zijnde deze Verordening aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, volgens hun berigt van den 20 Februarij 1872 , No. 17, in afschrift medegedeeld.
En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 2 Maart 1872.
De Burgemeester, EVERWIJN.
De Secretaris,
M. P. A. VAN HOIJTEMA. Conform het origineel.
De Secretaris der gemeente Culemborg,

Kaart van de wijken in Culemborg