Op 11 februari vulde de zaal in De Fransche School zich om half acht met een behoorlijk aantal Voetgenoten. Hans Saan opent als voorzitter van het bestuur de Algemene Ledenvergadering en kondigt al direct aan dat de routine van dit soort vergaderingen zal worden onderbroken! Onderzocht wordt wie Voet het beste kent door tussendoor een serie vragen te stellen, die door de Voetleden met een rode of gele kaart beantwoord worden. Een soort 'petje op, petje af'. Voor de winnaar is een heuse Voet-taart gebakken.

 
De eerste ronde vragen was meteen pittig:
* Hoe lang bestaat Voet? Vanaf 1937
* Uit hoeveel bladzijden bestaan de vergaderstukken? 9 bladzijden
* Wat stond er onder de vergaderstukken op de website? De onthulling van de gedenksteen

De activiteiten die door Voet zijn georganiseerd in 2019 zijn door de secretaris op één sheet weergegeven.
Naar aanleiding van dit overzicht wordt aangegeven dat:
* het weer wel degelijk een rol speelde bij de fietstocht (het was namelijk zeer warm!);
* veel dank uitgaat naar de Toine van der Laar en Louis Raetsen voor het verzorgen van de excursies en de Frans van Hienen voor de pr en de monumentencommissie;
* vanuit de inhoud van een volle kast met veel archeologische stukken beoogd wordt een boek te laten schrijven: financieringsbronnen worden onderzocht;
* nieuws wordt meerdere keren per jaar digitaal verspreid en enkele malen op papier (dit alles met inzet van Hans Bassa voor de vormgeving);
* de website wordt gerenoveerd: vanuit de website van Voet én Culemborg zoals het was; er wordt gewerkt naar twee websites, namelijk één voor de Vereniging (praktische informatie, actuele berichten) en één met inhoudelijke historische informatie.

De tweede ronde vragen leverde geen winnaar op.
* Hoeveel Voet-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering in 2019? Rond de 50
* Hoeveel lezingen werden er gegeven in 2019? 7 lezingen

Als het gaat om de financiën is in het jaarverslag te lezen dat er meer leden zijn (en meer leden die iets extra's betalen, zelfs éénmalig €1.000!) en dat kosten keurig binnen de begroting zijn gebleven. Zorgvuldig beleid heeft er voor gezorgd dat met veel activiteiten slechts een hele min op de jaarrekening staat. De kascommissie, bij hoofde van Dick, geeft aan dat de boekhouding zeer geordend, gedetailleerd en beheersd is, dat alle rekeningen in 2019 zijn betaald, de financiële positie uitstekend is en de werkzaamheden met veel enthousiasme en precisie zijn uitgevoerd. Decharge wordt verleend aan de penningmeester. En vanuit alle aanwezigen, bij acclamatie, aan het bestuur.

Het beleid voor 2020 kent de volgende aandachtspunten: de uitvoering van het vaste programma met lezingen en excursies; het inspelen op actualiteiten in de stad (zoals de evacuatie, de tentoonstelling over onderduiken en Koerbagh); de doorontwikkeling van de website en gebruik van sociale media; de financiering van het beoogde archeologieboek; meepraten met het erfgoedbeleid van de gemeente en het mobiliseren van nieuwe vrijwilligers. De plannen en de begroting die hiervoor gemaakt is worden bij acclamatie goedgekeurd.

Het bestuur laat weten zeer verheugd te zijn met een aantal nieuwe vrijwilligers, in en buiten de eigen gelederen. Zo gaat Yvonne van de Vissersdijk de ledenadministratie verzorgen. Tanja Moody en Suzanne Beek zullen zich over de public relations en de communicatie buigen. Wilma Dehing, Ineke de Weerdt en Huib Clarisse gaan het bestuur versterken. Ben Holtkamp mag als secretaris nog een volgende termijn aanblijven.

Een derde ronde vragen over Voet dunt het veld aanzienlijk uit:
* Hoeveel zat er op 31-12-2019 in het van Hazendonkfonds? € 6.000
* Wat is het thema van de volgende lezing? 'Het mysterie van de kleipijpen'
* Hoe lang kunnen bestuursleden aanblijven? 3 x 3 jaar
* Waar woont Jan Hoogendoorn? Maurik

Bij de rondvraag wordt gesteld dat De Roos van Culemborg meer 'aandeelhouders' heeft dan Voet leden. En of het bestuur zich daar druk over maakt. Het bestuur antwoordt bij monde van de voorzitter dat van enige competitie geen sprake is, en dat Culemborg blij mag zijn met zoveel door zoveel mensen gesteunde activiteiten van beide organisaties.

En dan volgt nog een laatste rijtje vragen, waarop Theo van Kessel uiteindelijk de meeste antwoorden weet. Hij gaat met een met voetjes versierde hartige taart naar huis!

* Waar staan de intialen A.W.K voor? Aernoud Walraed Karel
* Hoe oud is hij geworden? 67 jaar
* In welk jaar is hij dominee geworden? 1709

Na de vergadering volgt de lezing over de Lekboot, waarvan hier het verslag is te lezen.

De stukken voor de vergadering zijn hier terug te lezen.