De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

Op 11 februari vulde de zaal in De Fransche School zich om half acht met een behoorlijk aantal Voetgenoten. Hans Saan opent als voorzitter van het bestuur de Algemene Ledenvergadering en kondigt al direct aan dat de routine van dit soort vergaderingen zal worden onderbroken! Onderzocht wordt wie Voet het beste kent door tussendoor een serie vragen te stellen, die door de Voetleden met een rode of gele kaart beantwoord worden. Een soort 'petje op, petje af'. Voor de winnaar is een heuse Voet-taart gebakken.

lekboot

Tegelijk met de contributienota in januari ontvang je een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Die ALV begint om 19:30 uur, de zaal is open om 19:00 uur!

De stukken die nodig zijn voor die vergadering kunt u hier downloaden:

logo dun

Download deze agenda als een PDF bestand

Het bestuur van Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 12 maart 2019 in de Fransche School, Lange Havendijk 1, Culemborg. Aanvang half acht. Zaal open: zeven uur.

AGENDA

logo dun

Download dit verslag als een PDF bestand

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 27 MAART 2018

logo dun transparant

Download dit Jaarverslag als een PDF bestand

JAARVERSLAG 2018

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat het Genootschap datgene doet wat het de laatste jaren altijd al heeft gedaan en dat is niet weinig! De kosten worden daardoor beperkt gehouden en het resultaat zo hoog mogelijk. De  € 17,50 contributie per jaar is een kleinigheid als je bedenkt wat daar allemaal tegenover staat.

rolly

De Algemene Ledenvergadering begint om 19:30 (zaal open 19:00 uur)

Klik hier voor de Agenda

Klik hier voor het verslag van de vorige vergadering

Klik hier voor het jaarverslag 2018

Download hier het Financieel Jaarverslag 2018

Download hier de Begroting 2019

Om ongeveer 20.30 uur zal drs K.C. Tammes vertellen over Louis Rudolph Jules ‘Rolly’ ridder van Rappard (1906-1994). Ridder van Rappart vocht tegen alles wat vies en voos was, en verloor met verve. Klaas Tammes (zelf burgemeester geweest van Lienden en Buren) schreef een biografie over ‘de meest spraakmakende burgemeester die ons land ooit heeft gehad’.

De dia's die Hans Saan gebruikte bij de jaarvergadering.

Dia01

Het herstel van de dijk bijde spoorbrug van Driel

En verder alle foto's gemaakt door Jan Hogendoorn van de jaarvergadering van Voet op 24 maart 2015.

kasteel amerongen De lezing volgend op de jaarvergadering zal gaan over kasteel Amerongen

De jaarvergadering begint om 19:30, zaal open om 19:00 uur. De lezing begint na de jaarvergadering om ongeveer 20:30. Plaats is, zoals altijd, de Evangelisch Lutherse kerk aan de Achterstraat 2 in Culemborg.

Het bestuur van Voet De foto's van de jaarvergadering op 14 februari 2012. Het glas wordt geheven ter gelegenheid van de opening van het jubileumjaar. Als het verslag klaar is zetten wij dat hierbij.

 

De jaarvergadering 2012 zal plaats vinden op dinsdag 14 februari 2012 om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg. Het Jaarverslag 2011 kunt u hier lezen (PDF).

De lezing volgend op de jaarvergadering zal gaan over het waterliniefort Werk aan het Spoel.

Waterliniekenner Chris Will publiceerde onlangs een bezoekersgids in de Waterlinie Erfgoedreeks over het Werk aan het Spoel.

De jaarvergadering 2011 zal plaats vinden op dinsdag 22 februari 2011 om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg. U kunt hier het jaarverslag 2010 en de agenda lezen. Er is inmiddels een aanvulling op de agenda: voorafgaand aan de rondvraag willen wij de mening van onze leden vragen over het plan Culemborg aan de Lek.

Jos Jakobs maakte, als gedelegeerde van onze bedlegerige Hoffotograaf Gerard de Heus, een paar stemmige foto's van de vergadering. Huub van Beurden deed hetzelfde tijdens de lezing.

De jaarvergadering 2010 zal plaats vinden op dinsdag 16 februari 2010 om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg. Let op: wijziging in het programma.

Het bestuur van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering,

Het bestuur van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die plaatsvindt op dinsdag 19 februari 2008,

De voorzitter, mevrouw Y.E. Jakobs, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alle bestuursleden zijn aanwezig en 54 leden hebben hun aanwezigheid geregistreerd.

Ingekomen stukken

De secretaris, de heer Borggreve, meldt 5 berichten van verhindering te hebben ontvangen, respectievelijk van M. de Kruijff, J.H. Greeven, W. Thoomes, H. Jaquet en W. van den Akker.

Verslag jaarvergadering 22 februari 2005

Na voorlezing door de secretaris wordt het verslag goedgekeurd door de vergadering.

Jaarverslag 2005

Het jaarverslag wordt doorgenomen. Ook dit jaar was er weer een mooie lijst lezingen, excursies en activiteiten. De heer Ekering merkt op dat er volgens de statuten leden bestaan en bestuursleden, we kunnen dus geen ‘aspirant bestuurslid’ aanvoeren, zoals inderdaad ten onrechte in het jaarverslag staat aangegeven. De heer Van Haaften vraagt zich af of de voorzitter wel voldoende delegeert, gezien het grote aantal activiteiten waaraan zij blijkens het punt Externe betrekkingen deelneemt.

Financieel verslag

Er zijn in 2005 veel nieuwe leden bijgekomen en dat is volgens de penningmeester, de heer Van Haarlem, een belangrijke reden voor het goede financiële resultaat. Daarnaast heeft de verkoop van digitale producten de kas van ons Genootschap gespekt. Al met al is de penningmeester zeer tevreden over de resultaten van het verslagjaar.

Verslag kascommissie, verkiezing nieuw lid

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren J.N. van Daalen en J.W.G. Hogg. De heer Hogg doet verslag en beschrijft de gevolgde procedure. Steekproefsgewijs is er gecontroleerd en zijn subtotalen en totalen vergeleken. Er zijn geen fouten gevonden en de kascommissie spreekt, als vorige jaren, zijn hoge waardering uit voor de overzichtelijke en ordelijke administratie. De commissie stelt voor de peningmeester decharge te verlenen, hetgeen door de vergadering wordt gedaan. De heer Van Daalen is aftredend. De heer H. Visser biedt zich aan om zijn plaats dit jaar in te nemen en dat wordt in dank aanvaard.

Decharge bestuur over het gevoerde beleid

De vergadering verleent decharge bij acclamatie.

Beleidsvoornemen 2006

De voorzitter licht het beleid toe. Dat zal niet wezenlijk afwijken van vorige jaren omdat dat gezien het stijgende aantal leden succesvol mag worden genoemd. De heer Van Haaften vraagt om een schriftelijk beleidsplan. De voorzitter zegt toe dit het volgende jaar te zullen realiseren.

Begroting 2006

De penningmeester ligt de begroting voor 2006 toe. De heer Ekering merkt op dat er geen reservering is opgenomen voor de beloning van de bezorgers in het jaar 2006. De penningmeester licht toe dat de die beloning dit jaar door de ‘Vrienden’ wordt verzorgd en dus niet op onze begroting drukt. Vorig jaar zijn alle bezorgers overigens beloond met een 100 jaar oud theezakje dat wij kregen van de heer Zeeman. Hij heeft dat theezakje laten vullen met hedendaagse theeblaadjes. De factuur die hij daarvoor stuurde is betaald, maar het bedrag heeft hij vervolgens als donatie aan het Genootschap overgemaakt.

Verkiezing bestuursleden

Aftredend volgens schema waren de voorzitter, mevrouw Jacobs-Lommers, de coördinator evenementen de heer W.R.A. Luderer en de secretaris de heer J.G. Borggreve. De voorzitter stelde voor het aftreden van de secretaris een jaar uit te stellen om een evenwichtiger verloop van aftreden in het bestuur te realiseren. Dat voorstel wordt door de vergadering aanvaard. De voorzitter was herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen. Er was overigens geen tegenkandidaat. De heer Luderer was niet herkiesbaar. In zijn plaats stelt het bestuur voor de heer M. ten Ham te benoemen en dat voorstel werd door de vergadering geaccepteerd. De voorzitter dankt de heer Luderer voor zijn toewijding en zijn precisie bij het organiseren van lezingen en excursies, een tijdrovende taak. De heer Luderer neemt afscheid met de opmerking dat hij met veel plezier de hem toegewezen taken heeft vervuld en zegt een enthousiast en betrokken lid te blijven van het Genootschap. Hij leest een gedicht voor dat hij voor deze gelegenheid heeft gemaakt. De vergadering dankt hem met applaus.  

Rondvraag en sluiting

Niemand heeft iets voor de rondvraag. De voorzitter sluit daarop de vergadering.

Opening

De voorzitter, mevrouw Y.E. Jakobs, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 74 leden aanwezig. Zij memoreert dat de Jaarvergadering de gelegenheid bij uitstek is om het bestuur van de vereniging ter verantwoording te roepen.

Ingekomen stukken

De secretaris, de heer J.G. Borggreve, meldt berichten van verhindering te hebben ontvangen. J. Bartelds, H. Eigenraam, de heer en mevrouw Slagboom en mevrouw C. de Graaf-van der Vliet.

Verslag jaarvergadering 17 februari 2004

Na voorlezing door de secretaris wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd.

Jaarverslag 2004

Het jaarverslag wordt doorgenomen. Ook dit jaar was er weer een indrukwekkende lijst lezingen, excursies en activiteiten, zelfs een extra, namelijk de Voettocht van de Kapel naar Tusculum.

Geen van de leden heeft vragen of opmerkingen.

Financieel verslag

Het boekjaar 2004 is afgesloten met een batig saldo van € 32,80. Bovendien is € 500,00 toegevoegd aan het Hazendonk publicatiefonds. Dit mooie resultaat is mede het gevolg van een boek dat ons genootschap heeft uitgegeven in plaats van de gebruikelijke tweede Voetnoot. Het boek heeft als titel ‘De Witte Raaf’, en bevat verslagen van gesprekken met inwoners van Culemborg rond 1964 en 1965. Die verslagen verschenen eerder in de Culemborgse Courant van die jaren, maar ze zijn voor deze gelegenheid geïllustreerd met oude foto’s die bij familieleden zijn verzameld. Het boek is in een groot succes geworden.Heel veel leden betalen als contributie meer dan het minimum van € 12,50 en zo werd over 2004 het bedrag van € 1.691,92 extra ontvangen. De penningmeester dankt de leden voor deze donaties, zonder dit geld zou ons genootschap er financieel veel minder rooskleurig voorstaan.

Voorts memoreert de penningmeester dat onze collega-vereniging in Tiel een vermogen heeft van circa € 2.000.000,00, waar ons genootschap daar met een vermogen van € 7.272,03 toch wat schameltjes bij afsteekt. De verklaring wordt met enige hilariteit ontvangen, de vereniging in Tiel heeft dat bedrag uit een nalatenschap gekregen.

Verslag kascommissie, verkiezing nieuw lid

De kascommissie, bestaande uit de heren J.N. van Daalen en Th.J. van Kessel, complimenteert de penningmeester met de accuratesse en de inzichtelijkheid van de financiële administratie en adviseert aan hem decharge te verlenen, hetgeen gebeurt. De heer Van Kessel treedt af, de heer J.W.G. Hogg is bereid zijn plaats in te nemen, hetgeen in dank wordt aanvaard.

Decharge bestuur over gevoerde beleid

De vergadering verleent decharge bij acclamatie.

Begroting 2005

Het bestuur stelt voor dit jaar drie Voetnoten uit te geven, de eerste ter gelegenheid van 60-jaar bevrijding op 5 mei aanstaande.

De penningmeester gaat ervan uit dat het aantal leden van ons Genootschap dit jaar het magische aantal van 500 zal overschrijden. Die mededeling wordt met applaus begroet.

Verkiezing bestuursleden

Er zijn twee bestuursleden aftredend, mevrouw De Weerd en de heer Van Haarlem. Beiden zijn herkiesbaar. De voorzitter stelt vast dat er geen andere kandidaten zijn aangemeld, en feliciteert de beide bestuursleden met hun hernieuwde aanstelling.

Rondvraag en sluiting

De heer W.Z. Hoek vraagt of er nog gebruik zal worden gemaakt van zijn beschrijving van het Bakelbos. De secretaris overhandigt hem een recent ontvangen verzoek van een onderzoeker die meer informatie vraagt over het Bakelbos.

Verder niets ter tafel zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Stond 1987 in het teken van de viering van het vijftigjarig bestaan van ons historisch genootschap, het jaar 1988 bracht een nieuw heugelijk feit. In 1928 werd de plaatselijke Oudheidkamer opgericht, in 1976 voortgezet als het museum het Elisabeth Weeshuis. Het zestigjarig jubileum vormde de aanleiding voor diverse aktiviteiten, waaraan ook "Voet" zijn deel heeft gehad. Tot de vaste aktiviteiten behoorden een viertal lezingen. 

Op 8 maart hield drs. A. van Geffen een lezing met dia's over de geschiedenis van het kasteel te Hedel en het blootleggen van de fundamenten daarvan in de periode 1978-1982. Na de pauze ging hij in op het eerste resultaat van de opgravingen in de kasteeltuin te Culemborg. Een zestigtal mensen woonde de lezing bij. 

Op 23 maart volgde de algemene ledenvergadering. Onze penningmeester mevr. G. van Dijk, volgens rooster aftredend, stelde zich herkiesbaar en werd door de vergadering herkozen. Tijdens de bijeenkomst kon het tweehonderdste lid, de heer A.J. van Emden, door de bestuursleden Van Dijk en Blommers, feestelijk worden verwelkomd. Hem vielen bloemen en een exemplaar van het boek "De sigarennijverheid in Culemborg" ten deel. Onder grote hilariteit meldde de heer Verrips even later reeds het tweehonderd-eerste lid aan. Na het huishoudelijk deel sprak drs. L.G. Krijnen over het bestuur en de bestuurders van Vianen in de achttiende eeuw. Hij verschafte de aanwezigen een verrassend kijkje in het privé-domein van deze raden en magistraten. 

De eerste najaarslezing vond plaats op 18 oktober in de sfeervolle Lutherse kerk. Spreker was de heer W. Raue, directeur van de vereniging "Hendrick de Keyser". Naast een uiteenzetting van de geschiedenis en doeleinden van de vereniging, toonde hij met behulp van dia's tal van door de vereniging in het hele land gerestaureerde gebouwen. Uitdrukkelijk besprak hij ook de restauratie van het Drostenhuis in de Slotstraat. 

De laatste, geplande lezing van het verenigingsjaar, op 24 november, met de titel "Culemborg in dubbelbeeld, vroeger en nu", kon door ziekte van de spreker, conservator Peter Schipper, niet doorgaan. Onze voorzitter, J.H. Ekering, sprong echter in en boeide, met behulp van eigen dia's, de aanwezigen met een geimproviseerde lezing over bouwkundige situaties in het Culemborg van vroeger en nu. Een geslaagde avond, te meer daar anders de talrijke bezoekers onverrichterzake huiswaarts hadden moeten keren. 

Aansluitend op een gezamenlijke vergadering ter coördinatie van de activiteiten, vond dezelfde avond, voorafgaande aan de lezing bij de Italiaan de jaarlijkse maaltijd van de besturen van de Vrienden en Voet plaats. 

Het zestigjarig bestaan van het museum was aanleiding voor een viertal evenementen. Op 18 april, de oprichtingsdatum, vond de officiële viering van het jubileum plaats. Ter gelegenheid daarvan bood onze voorzitter, de heer Joost Ekering, het museum een negentiende eeuwse sigarenkoker van schildpad, met een zilveren afbeelding van de spoorbrug. 

Op 5 juni organiseerden de Vrienden van het Museum een busreis naar het Belgische Hoogstraten en Lier. Vele leden van "Voet" namen hieraan deel. In Hoogstraten waren zij getuige van de bloedprocessie en brachten zij een bezoek aan het graf van vrouwe Elisabeth in de Catharinakerk. In Lier werd de band met Culemborg bevestigd door het bekijken van een glas-in-lood-raam van deze vrouwe in de Gommaruskerk. 

Op zaterdag 27 augustus was er een door de Vrienden georganiseerde barbeque-feestavond in het museum en de museumtuin. Kleding en muziek uit het oprichtingsjaar van het museum, 1928, gaven de avond een bewust nostalgisch tintje. Meerdere leden van "Voet" werden die avond op de dansvloer gesignaleerd. 

Op 18 november werd de prachtige jubileumtentoonstelling "Culemborg, beeld van een stad" geopend. Het gelijknamige boek van de auteurs Beltjes en Schipper, dat onder auspiciën van "Voet" bij uitgever Koolhof verscheen, werd op dezelfde avond ten doop gehouden. In 1988 verschenen net niet twee nummers van de "Culemborgse Voetnoten". Het eerste nummer

 kwam in maart uit. Vanuit het bestuur droegen, naast redacteur Bert Blommers, Marianne Budde en Aad Alink met twee artikelen hun steentje bij. Het tweede nummer verscheen net na de jaarwisseling in januari. 

Bestuursleden waren actief bij diverse aangelegenheden. Mevr. Dresselhuys verzorgde op de monumentendag op 17 september rondleidingen in het stadhuis. Mevr. Budde vertegenwoordigde "Voet" bij de heropening van het door conservator Schipper heringerichte museum "De Grote Sociëteit" in Tiel. 

Het jaar 1988 was voor onze vereniging wederom een voorspoedig jaar. Reeds voor de jaarvergadering telde zij haar tweehonderdste lid. De groei zette zich verder voort. Voet telde op 1 januari 190 leden, op 31 december kon het jaar worden afgesloten met 214 leden. Al met al kan ook dit verenigingsjaar als een geslaagd jaar worden beschouwd.

Eerder verschenen in Voetnoot 1 - 1987

In 1986 zijn Voet van Oudheusden twee bestuursleden ontvallen. Op 8 september overleed oud-bestuurslid en architect Th. A. Ausems, die één van de medeoprichters van Voet van Oudheusden is geweest op 14 oktober 1937. Bijna dertig jaar, tot 1966, was hij secretaris van ons genootschap. Nadien bleef hij nog lange tijd als bestuurslid aan Voet verbanden. Ook gaf hij enkele lezingen. Zijn kennis van de geschiedenis van onze stad was zeer groot.

De 21ste oktober overleed ons bestuurslid de heer P.A. Treffers. Ook hij droeg onze stad en historie een warm hart toe, en maakte dit in vele hoedanigheden waar.

 

De eerste activiteit was de jaarlijkse stamppotavond, georganiseerd door de Vrienden van het Museum op 28 Januari met na afloop een verhaal met dia's, door de "Natuur- en Vogelwacht" uit Culemborg.

 

Op 1 maart vond de opening plaats van een tentoonstelling over het archeologisch onderzoek in de steden Culemborg, Tiel en Zaltbommel, op de zolder van het Museum. De organisator was de archeologische werkgemeenschap Nederland, afdeling West- en Midden-Betuwe en de Bommelerwaard.

 

Een lezing over stadskernarcheologie werd op 20 maart georganiseerd in samenwerking met de archeologische werkgemeenschap. Spreker was drs. H. Sarfaty, medewerker van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort

 

Vijfentwintig maart was de jaarvergadering van Voet van Oudheusden. Na een vlot verlopen vergadering sprak de heer Spaans, pastoor van de Oud-katholieke kerk, over de geschiedenis van deze kerk in Nederland en in Culemborg in het bijzonder.

 

Op de jaarvergadering trad mevr. W. Dresselhuys-Schoutendorp volgens rooster af. Zij werd wederom herkozen. De ledenvergadering stemde in met het voorstel tot een tijdelijke uitbreiding van het bestuur tot 7 leden. Als leden van het aldus verjongde bestuur werden gekozen de heren A. Alink en A.J. Blommers.

 

De jaarvergadering van de Vrienden van het Museum werd 29 april gehouden en werd besloten met een lezing over het Weeshuis in vroegere tijden door de heer B.J.H, de Boer.

 

Zaterdagavond 6 september was er een barbecue-avond in de tuin van het museum, wederom georganiseerd door de 'Vrienden' en de Ronde Tafel 124 alhier.

 

Het winterseizoen 1986 werd geopend op 21 oktober met een lezing door Mr. P.J.W. Beltjes over "Misgewaden en drieluik afkomstig van een Culemborgse geestelijke uit de 16e eeuw, na 400 jaar weer bijeen.

 

Veertien november vond de officiële opening plaats van de tentoonstelling over de sigarennijverheid in Culemborg alsmede de presentatie van het gelijknamige boek door uitgever Koolhof, dat onder auspiciën van Voet van Oudheusden verscheen.

 

In 1986 vergaderde het bestuur vier maal, de laatste keer samen met het bestuur van de Vrienden en wel op 11 december ten huize van de secretaresse. Na een nuttig contact zijn beide besturen, uiteraard op eigen kosten naar de Chinees gegaan, waarna zij zich gezamenlijk naar het Museum begaven alwaar onze conservator drs. P. Schipper, de lang beloofde lezing over de sigarennijverheid in onze stad hield.

 

 

foto van enkele aanwezigen

Enkele aanwezigen bij de jaarvergadering 1987.

  

Peter Schipper tijdens zijn toespraak

Peter Schipper, op de foto bijgestaan door dhr. Verrips tijdens zijn lezing over de sigarenindustrie. Foto's: Th. van Dam.